Dom Pomocy Społecznej
      w Pruszkowie

Informacja o administratorze danych oraz prawach osób, których dane dotyczą.

      Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Żbikowska 40, 05-800 Pruszków. Dom Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Żbikowska 40, 05-800 Pruszków jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe w związku z działalnością statutową lub w związku z wypełnieniem obowiązków pracodawcy.
      Dane osobowe są gromadzone wyłącznie tak długo jak wymagają tego przepisy prawa w przypadku procesu rekrutacji do jego zakończenia.
      Dom Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Żbikowska 40, 05-800 Pruszków powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: dyrektor@dps.pruszkow.pl lub pod adresem tradycyjnym ul. Żbikowska 40, 05-800 Pruszków. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi.
      Do danych osobowych gromadzonych przez Administratora Danych należą:
      -w przypadku podopiecznych oraz byłych podopiecznych:
        -wyłącznie dane wymagane przepisami prawa,
        -w przypadku dostawców: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, adres strony internetowej, 
        -w przypadku pracowników wyłącznie dane wymagane przepisami w tym między innymi: adres e-mail, numer telefonu, przebieg kariery zawodowej, wykształcenie,
        -w przypadku potencjalnych pracowników: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, przebieg kariery zawodowej, wykształcenie.
Dane osobowe są przetwarzane przez Dom Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Żbikowska 40, 05-800 Pruszków w następujących celach:
-  wypełnieni obowiązków wynikających ze statutu, 
-  realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
-  wykonywania obowiązków pracodawcy,
-  prowadzenia procesu rekrutacji,
-  ochrony praw Administratora Danych.
     Administrator Danych może przekazywać dane osobowe następującym podmiotom trzecim:
-Podmiotom, z którymi Dom Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Żbikowska 40, 05-800 Pruszków współpracuje w zakresie wykonywania działalności statutowej, podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe i kurierskie.
     Podmioty wymienione powyżej będą zobowiązane przez Dom Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Żbikowska 40, 05-800 Pruszków na podstawie umów powierzenia do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w szczególności technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z wytycznymi określonymi przez Administratora Danych i przepisami prawa, Organom nadzorującym, organom władzy w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
    Do takich organów należą w szczególności: sądy, organy podatkowe, zakład ubezpieczeń społecznych, organy ścigania, urzędy marszałkowskie, urzędy gmin.
    Dom Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Żbikowska 40, 05-800 Pruszków, zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Katolicką Placówkę Wychowawczą ''Nasz dom" z siedzibą 36-145 Widełka 153/ lub podmioty przetwarzające, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu przedawnienia roszczeń Państwa lub Administratora Danych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każdemu czyje dane są przetwarzane przez Dom Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Żbikowska 40, 05-800 Pruszków przysługują następujące prawa:
    - prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
    - żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich,
    - otrzymania kopii swoich danych osobowych, administrator danych ma prawo do pobrania opłaty za takie przekazanie w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
    - sprostowania danych osobowych, oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
    - żądania usunięcia danych osobowych, tzw. "prawo do bycia zapomnianym",
    - ograniczenia przetwarzania danych osobowych tylko i wyłącznie do określonych celów,
    - przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych oraz przekazania tych danych innemu podmiotowi; o ile jest to możliwe ze względów technicznych osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od administratora danych przesłania swoich danych innemu administratorowi,
    - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, a dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
    - ponad powyższe sprzeciw może być wniesiony w każdym momencie wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
    - w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (art. 6 ust. 1 lit. a): osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art.9 ust. 2 lit a): osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach) osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
© 2007-2014 Dom Pomocy Społecznej