Dom Pomocy Społecznej
      w Pruszkowie
Dom Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Żbikowska 40
05-800 Pruszków
telefon/fax 22 758-66-14
e-mail: biuro@dps.pruszkow.pl

Pruszków, dn. 14 lutego 2014r.

ZP/D/01/2014 I
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.) Dom Pomocy Społecznej, z siedzibą przy ul. Żbikowskiej 40, 05-800 Pruszków, prowadząc postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę pn.: „Sprzedaż i dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Pruszkowie” informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia jedynym kryterium, jakim kierował się zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była określona cena brutto, za realizację zamówienia.
Zamawiający zgodnie ze wskazaną formułą określoną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonał następującej oceny punktowej złożonych ofert.

Numer oferty / Nazwa (firma) i adres wykonawcy / Cena oferty brutto / Liczba pkt w kryterium cena 100% / Uwagi
  1. JANEX Sławomir i Elżbieta Wiesiak Sp. Jawna ul. Wagonowa 11, 02-223 Warszawa / 132.390,30 zł / 100,00 / najkorzystniejsza oferta
  2. Anna Domańska FIRMA HANDLOWA ul. Mołdawska 5/7, 02-127 Warszawa / 143.916,00 zł / 91,99 / -
Lista wykonawców wykluczonych z postępowania oraz których oferty zostały odrzucone:

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy ani nie odrzucił żadnej oferty przetargowej.

Na postawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 złożona przez firmę JANEX Sławomir i Elżbieta Wiesiak Sp. Jawna ul. Wagonowa 11, 02-223 Warszawa, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. Firma JANEX Sławomir i Elżbieta Wiesiak Sp. Jawna za realizacje przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę 132.390,30 zł, co jest równoważne z przyznaniem najwyższej liczby punktów (100). Zamawiający zgodnie z ustalonymi zasadami korespondencji, które zgodnie z wyborem Zamawiającego zostały zawarte w SIWZ, w oparciu o dyspozycje art. 94 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jest uprawniony do zawarcia umowy po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
© 2007-2014 Dom Pomocy Społecznej